Κρίσεις (προαγωγές – αποστρατείες) ανώτατων αξιωματικών έτους 2018 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.3.18

Κρίσεις (προαγωγές – αποστρατείες) ανώτατων αξιωματικών έτους 2018

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Μαρτίου 2018 μετά από πρόταση του Υπουρ-γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75),όπως ισχύει, του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3079/2002 (Α’ 311), του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75), των άρθρων 3 παρ. 2(α), (β), 5, 7, 14, 37 παρ. 2, 4 και 6, και 39 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει, του άρθρου 74 παρ. 2 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), του άρθρου 78 του
π.δ. 13/2018 (Α’ 26) και του άρθρου 5 παρ. 2 του π.δ. 58/2012 (Α’ 108):

1. Κυρώνεται ο πίνακας κρίσης Ανώτατου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που συνέ-ταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώμα-τος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018, στο πλαίσιο οφειλόμενης κρίσης του για το έτος 2017, και για τον
οποίο σχετικό είναι το από 29 Μαρτίου 2018 πρακτικό
του, ως ακολούθως:

Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α’ «Διατηρητέων»Σπανός Παναγιώτης του Δημητρίου (A.M. 834)

2. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανωτάτων Αξιωματι-κών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, πουσυνέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώ-ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 29 Μαρτίου 2018 πρακτικό
του, ως ακολούθως:

Α. Για Αντιναυάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α’ «Διατηρητέων»

Κλιάρης Θεόδωρος του Ευσταθίου (A.M. 758).

Πίνακας Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρο-μία τους»Παρασκευάς Παναγιώτης του Θεόδωρου (A.M. 790).

Πίνακας Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Β. Για Υποναυάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α’ «Διατηρητέων»

1. Ντούνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (A.M. 796).
2. Αϊβαλιώτης Χαράλαμπος του Βασιλείου (A.M. 807).
3. Αργυρίου Ιωάννης του Δημητρίου (A.M. 810).

Πίνακας Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρο-μία τους»

1. Σεφεριάδης Γεώργιος του Χαράλαμπου (A.M. 798).
2. Καλογείτων Σταμάτιος του Παναγιώτη (A.M. 808).

Πίνακας Γ’

«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Γ. Για Υποναύαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό:

Πίνακας Α’ «Διατηρητέων»
Ζήκας Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ.Ε. 56).

Δ. Για Αρχιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α’ «Διατηρητέων»
1. Λεοντάρας Κωνσταντίνος του Παρασκευά (A.M. 812).
2. Κοντόπουλος Ιωάννης του Εμμανουήλ (A.M. 816).
3. Πουλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου (A.M. 818).
4. Αρμπουνιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (A.M.
820).
5. Βαρελάς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (A.M. 830).
6. Σπανός Παναγιώτης του Δημητρίου (A.M. 834).
7. Αναστασάκος Αγησίλαος του Αριστοτέλη (A.M. 837).
8. Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος του Λεωνίδα (A.M.
839).
9. Περδικούρης Γεώργιος του Δημητρίου (A.M. 840)
10. Λαγουρός Αλέξανδρος του Νικολάου (A.M. 842)
11. Στουρνάρας Παναγιώτης του Νικολάου (A.M. 843)
12. Μάμμης Βασίλειος του Ηλία (A.M. 844)
13. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (A.M. 846)
14. Ρουσάκης Ιωάννης του Δημητρίου (A.M. 848)
15. Σούλος Δημήτριος του Βασιλείου (A.M. 851)
16. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (A.M. 855)
17. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (A.M.
859).


Πίνακας Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρο-μία τους»

Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Αριστείδη (A.M. 847)

Πίνακας Γ’
«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Ε. Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό:
Πίνακας Α’ «Διατηρητέων»

Μπέλλας Στυλιανός του Κηρύκου (A.M.Ε. 61)

ΣΤ. Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής Υγειονομικό:

Πίνακας Α’ «Διατηρητέων»
Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (A.M.Ε. 63)

3. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αντιναύ-αρχος - νεότερος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής Παρασκευάς Παναγιώτης του Θεόδωρου (A.M. 790), λόγω εγγραφής του στον ΠίνακαΒ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

4. Ο παραπάνω, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, δι-ατηρεί επί τιμή τον τίτλο του νεότερου Υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εγγρά-φεται δε στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικώντου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι
τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία δια-γραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛιμενικούΣώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
5. Προάγονται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενι-κού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανι-κών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, οι ΥποναύαρχοιΛιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1. Σεφεριάδης Γεώργιος του Χαράλαμπου (A.M. 798)
2 Καλογείτων Σταμάτιος του Παναγιώτη (A.M. 808)
λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερ-
ματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

6. Προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛιμενικούΣώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέ-σεων), για τριάντα (30) ημέρες, ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενι-κού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΛαμπρόπουλοςΑθανάσιος του Αριστείδη (A.M. 847) λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιο-
δρομία τους».
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2688125683/
29-03-2018).
(Αριθμ. εγκρ. βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 6267/
29-03-2018).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ