ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΛΣΑΠΝ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.3.18

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΛΣΑΠΝ

Η προσωρινή Διοίκηση της ΕΠΛΣΑΠΝ που συγκροτήθηκε με την από 23-03-2018 απόφαση Πρωτοδικείου Πειραιά, συγκλήθηκε σήμερα 29-03-2018, κατόπιν της από 24-03-2018 πρόσκλησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 26-03-2018, από τον 1Ο οριζόμενο κ. Δριβάκο Γεώργιο για την συγκρότηση σε Σώμα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρώην Πρόεδρος του απερχόμενου Δ. Σ. Της Ένωσης Αττικής Πειραιάς και Νήσων Τσατσουλής Αθανάσιος, επικαλέστηκε απόφαση αντικατάστασης της διορισθείσης ως μέλος της προσωρινής Διοίκησης κ. Πέρρου Νικολέτας από τον κ. Σταγώνη Σταύρο, επικαλούμενος τροποποίηση της προσωρινής διαταγής διορισμού , η οποία ουδέποτε κοινοποιήθηκε νομίμως στα ορισθέντα μέλη της προσωρινής Διοίκησης.

Ως μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής επιφυλαχτήκαμε για την ενημέρωσή μας σε σχέση με τυχόν εκδοθείσα τροποποιητική απόφαση και επισημάναμε την αναγκαιότητα νέας πρόσκλησης προς συγκρότηση σε Σώμα. Ακολούθως τα εφτά από τα δέκα τρία Μελη της προσωρινής διοικούσας αποχώρησαν.

Στη συνέχεια επισημαίνουμε ότι ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο κλήση για συζήτηση μέλους της προσωρινής Διοίκησης προς αντικατάσταση και ότι όπως προκύπτει από το 26-03-2018 έγγραφο πρόσκλησης συγκρότησης σε Σώμα, η αρχικά ορισθείσα για τις 27-03-2018 πρώτη συνεδρίαση της προσωρινής Διοίκησης, αναβλήθηκε λόγω προσωπικής παρακλήσεως και επικαλούμενου “κωλύματος” του μέλους της προσωρινής Διοίκησης κ. Τσατσουλή Αθανάσιου.
Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι από 06-03-2018 δεν υπάρχει διοίκηση στην Ένωση Αττικής και ως εκ τούτου το απερχόμενο Δ.Σ. παρανόμως εκπροσωπούσε το Σωματείο, προβαίνοντας στην έκδοση ανακοινώσεων και πραγματοποίηση δαπανών χωρίς καμία εξουσία .

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε άκυρη την μονομερή συγκρότηση σε σώμα και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας.


 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ