Επιτέλους μετά από χρόνια κάποιος ασχολείται με το βαθμολόγιο των προερχομένων από Σχολή Λ/Φ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.5.18

Επιτέλους μετά από χρόνια κάποιος ασχολείται με το βαθμολόγιο των προερχομένων από Σχολή Λ/Φ

Προς: Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο Κουρουμπλή Παναγιώτη
Κοιν: 1.Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο Σαντορινιό Νεκτάριο
2.Γεν. Γραμματέα ΥΝΑΝΠ κο Τεμπονέρα Διονύσιο
3.Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αντιναύαρχο ΛΣ Ράπτη Σταμάτιο

Κε Υπουργέ,
Ενόψει της κατάθεσης σ/ν για το μεταφορικό ισοδύναμο, σας υποβάλλουμε πρόταση εκσυγχρονισμού του βαθμολογίου των προερχομένων από Σχολή Λ/Φ λαμβάνοντας υπόψη ότι:
(α) ο νόμος 3865/10 περί μεταρρυθμίσεων συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου έχει επιφέρει αλλαγές στο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 01-01-2015 καθώς και στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ορίζοντας ότι στελέχη ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και ΠΣ δικαιούνται σύνταξη αφού συμπληρώσουν το 60ο έτος ηλικίας ή 40 συντάξιμα έτη, διευρύνοντας έτσι το χρόνο παραμονής στην ενεργό υπηρεσία σε πολλές περιπτώσεις 10 με 15 έτη,
(β) Το γεγονός ότι ο ρυθμός βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι, ιδιαιτέρως αργός, στο σύνολο των ετών ενεργής Υπηρεσίας που υποχρεούνται να παραμείνουν οι βαθμοφόροι προερχόμενοι από την σχόλη Λ/Φ, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό κώδικα, στερώντας έτσι το κίνητρο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσιακή τους απόδοση.
(γ) Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκ Λ/Φ στελεχών διαθέτουν αξιόλογα τυπικά προσόντα (πτυχία πανεπιστημίων, τίτλους σπουδών, ξένες γλώσσες κλπ) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας μακροπρόθεσμα,
(δ) Το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και
(ε) Η ανωτέρω ρύθμιση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της  υπηρεσιακής απόδοσης των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Πιστεύουμε τέλος στη θετική συμβολή σας στην επίλυση του παραπάνω αιτήματος μας, θεωρώντας ότι όλοι μαζί και ο καθένας από τη θέση του, ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, έχουμε κοινό σκοπό και στόχο και ότι γνώμονας μας είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του προσωπικού και ταυτόχρονα η αρτιότερη παροχή υπηρεσιών του Σώματος.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Άρθρο……….
Στην παρ. 7 του άρθρου 17 του Π.Δ 81/12 (139Α) προστίθενται παρ. στ´ και ζ´ ως ακολούθως:
(στ) Σημαιοφόρος: Τέσσερα έτη προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι εννέα  έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως και Πέντε έτη ή τριάντα ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. για τους υπολοίπους τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων.
(ζ) Ανθυποπλοίαρχος: Πέντε έτη προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων πραγματικής υπηρεσίας ή τριάντα τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως. Εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας και από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα με τον ίδιο βαθμό.
Για τους υπόλοιπους, εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας και από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 Αιτιολογική Εκθεση
Με δεδομένο ότι :
(α) ο νόμος 3865/10 περί μεταρρυθμίσεων συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου έχει επιφέρει αλλαγές στο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 01-01-2015 καθώς και στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ορίζοντας ότι στελέχη Ε.Δ., Σωμάτων Ασφαλείας και Π.Σ. δικαιούνται σύνταξη αφού συμπληρώσουν το 60ο έτος ηλικίας ή 40 συντάξιμα έτη, διευρύνοντας έτσι το χρόνο παραμονής στην ενεργό υπηρεσία σε πολλές περιπτώσεις 10 με 15 έτη.
(β) Το γεγονός ότι ο ρυθμός βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι, ιδιαιτέρως αργός, στο σύνολο των ετών ενεργής Υπηρεσίας που υποχρεούνται να παραμείνουν οι βαθμοφόροι προερχόμενοι από την σχόλη Λ/Φ, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό κώδικα, στερώντας έτσι το κίνητρο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσιακή τους απόδοση.
(γ) Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκ Λ/Φ στελεχών διαθέτουν αξιόλογα τυπικά προσόντα (πτυχία πανεπιστημίων, τίτλους σπουδών, ξένες γλώσσες κλπ) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας μακροπρόθεσμα.
(δ) Το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
Η ανωτέρω ρύθμιση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της  υπηρεσιακής απόδοσης των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.