Αποκατάσταση πόρων υπέρ ΕΚΟΕΜΝ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.6.18

Αποκατάσταση πόρων υπέρ ΕΚΟΕΜΝ

Προς: Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη
Κοιν: 1. Υφυπουργό ΝΑΝΠ κ. Σαντορινιό Ν.
  1.    Γεν. Γραμματέα ΥΝΑΝΠ κ. Τεμπονέρα Δ.
  2.    Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αντιναύαρχο Ράπτη Στ.           

Θέμα: «Αποκατάσταση πόρων υπέρ ΕΚΟΕΜΝ»

Κε Υπουργέ

Με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4504/17 στις 30-09-2018 παύει να ισχύει η έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιητικών των Ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Επιθεώρησης πλοίων, τις Λιμενικές Αρχές καθώς και τα τοπικά κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Από τα παραπάνω εξαιρούνται: α) o έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς  Κώδικα  Ασφαλούς Διαχείρισης  (ISM Code) και του Κανονισμού αριθ. 336/2006/ΕΚ, όπως ισχύουν, και η έκδοση των σχετικών εγγράφων συμμόρφωσης,  β) o έλεγχος των πλοίων στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανονισμού 336/2006/ΕΚ, όπως ισχύουν, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλούς διαχείρισης, γ) η επιθεώρηση των πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία και δ) ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης και η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού 725/2004/ΕΚ, όπως ισχύουν και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
Το ΕΚΟΕΜΝ είναι Ειδικός Λογαριασμός του ΜΤΝ σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του νόμου 2935/2001. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου 4387/2016 διατηρούνται σε ισχύ οι πόροι που χρηματοδοτούν το ΕΚΟΕΜΝ. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου 4387/2016 μπορούν να προβλεφθούν και νέοι πόροι ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΝ.
Από τα πιστοποιητικά του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης προκύπτει απώλεια εσόδων στον ασφαλιστικό μας φορέα (ΕΚΟΕΜΝ) της τάξεως του 1.500.000 ευρώ ετησίως περίπου.
Γίνεται φανερό ότι η βιωσιμότητα του ταμείου επιβάλλει την αντικατάσταση των ανωτέρω απωλειών με νέες ανταποδοτικές εισφορές, αντιστοίχου μεγέθους, υπέρ του ΕΚΟΕΜΝ στο πλαίσιο των υπηρεσιών του δευτέρου εδαφίου της συγκεκριμένης διάταξης και κατ´ εφαρμογή της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 56 του ν. 2935/01 που προβλέπει με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας να ενισχύεται ο ειδικός κλάδος οικονομικής ενίσχυσης μερισματούχων ναυτικού  με πόρους από εξυπηρετήσεις τρίτων και εκμεταλλεύσεων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Αναμένουμε άμεσα τις από μέρους σας ενέργειες που θα οδηγήσουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού μας ταμείου, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμβολή του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στην υπηρεσία της ανάπτυξης της Εμπορικής Ναυτιλίας.