Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ,Σπύρος Πασσάκος:Οι προτάσεις περί νέου βαθμολογίου ΛΦ και ΔΥΛΣ επιβάλλουν την τροποποίηση της αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών προκειμένου διασφαλιστεί η δομή - ιεραρχία στο Λ.Σ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

10.4.19

Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ,Σπύρος Πασσάκος:Οι προτάσεις περί νέου βαθμολογίου ΛΦ και ΔΥΛΣ επιβάλλουν την τροποποίηση της αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών προκειμένου διασφαλιστεί η δομή - ιεραρχία στο Λ.Σ

Το τελευταίο διάστημα, προφανώς ενόψει νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΝΑΝΠ, είναι όλο και πιο συχνές οι συζητήσεις και η κατάθεση προτάσεων αναφορικά με την βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών Λ.Σ. εκ ΛΦ και ΔΥΛΣ, αλλά και το πλαίσιο μεταθέσεων των στελεχών ΛΣ όλων των βαθμίδων.

Έχοντας υπόψη πέραν των ανωτέρω προτάσεων, την ανακοίνωση πρόσληψης 150 Αξιωματικών ΛΣ ειδικοτήτων (Νομικών - Τεχνικών - Οικονομικών) και ότι η αποφοίτηση Αξιωματικών Σχολής Ναυτικών Δοκίμων αναμένεται μετά από 5 σχεδόν έτη, θεωρώ επιβεβλημένη την τροποποίηση του "περί ιεραρχίας και προαγωγών", ώστε οι Αξιωματικοί προέλευσης ΣΝΔ να είναι στον αυτό βαθμό, αρχαιότεροι όλων των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών, ανεξάρτητα δηλαδή από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού.

Παράλληλα θεωρώ επιβεβλημένη την πρωτοβουλία για μια οριζόντια διάταξη που θα επαναφέρει στην αρχαιότητά τους, όποτε αυτοί προαχθούν, όσους Αξιωματικούς ΣΝΔ, οι οποίοι λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων δεν προάγονται μαζί με τους υπολοίπους Αξιωματικούς της τάξης τους.

Oι παραπάνω 2 προτάσεις συμβάλλουν ουσιαστικά και εποικοδομητικά στην ενίσχυση της οργάνωσης, δομής, αποστολής και στην ομαλή λειτουργία του Οργανισμού που υπηρετούμε, αλλά και στην δίκαιη και ορθή στρατιωτική δομή - ιεραρχία του Σώματος.

Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ
Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ