Ραντάρ, συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων και πομποδέκτες για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.6.19

Ραντάρ, συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων και πομποδέκτες για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Τρία (3) μικρά αλλά σημαντικά προγράμματα δρομολογεί το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή). Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη είναι € 179.970 ή € 59.990 για κάθε πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) ραντάρ ανοικτού τύπου, συνολικού κόστους € 33.000 και εννιά (9) ραντάρ κλειστού τύπου, συνολικού κόστους € 26.990. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου του 2019 και ο νικητής θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην προμήθεια έξι (6) συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πλοίων (AIS) συνολικού κόστους € 59.990. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου του 2019 και ο νικητής θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Ένα τυπικό σύστημα AIS αποτελείται από μια μονάδα πομπού/δέκτη, κεραία VHF και σύστημα GPS. Όλα τα παραπάνω συνδέονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος ενσωματώνει συγκεκριμένο λογισμικό. Τα δεδομένα θέσης και πλεύσης του πλοίου είναι διαθέσιμα σε όλα τα πλοία που διαθέτουν σύστημα AIS.
Το τρίτο πρόγραμμα αφορά στην προμήθεια έξι (6) πομποδεκτών MF-HF, συνολικού κόστους € 49.990, και 65 φορητών πομποδεκτών VHF, συνολικού κόστους € 10.000, για την κάλυψη των αναγκών των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου του 2019 και ο νικητής θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
defencereview.gr