Άδειες κυκλοφορίας και για τα ρυμουλκούμενα! - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.9.19

Άδειες κυκλοφορίας και για τα ρυμουλκούμενα!

Προθεσμία μέχρι τα τέλη Μαρτίου δίνει Απόφαση του υπουργείου Μεταφορών στους ιδιοκτήτες ώστε να προμηθευτούν τα απαραίτητα έγγραφα κυκλοφορίας.

Παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους κατόχους οχημάτων κατηγορίας Ο (Ρυμουλκούμενα περιλαμβανομένων των ημιρυμουλκουμένων) να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας!

Ειδικότερα όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος 3453 στις 12/9/2019): «Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο, περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης ή με άδειες κυκλοφορίας υποχρεούνται εντός διαστήματος εννέα (9) μηνών από την ισχύ της παρούσας, να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας».

Επίσης επισημαίνει ότι οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα και το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 31η Μαρτίου 2020.».

Κατά τα λοιπά, η υπουργική απόφαση Γ9/46447/2397/2019 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Γιώργος Κ. Ανδρής (ga@newsauto.gr)