Νέοι Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος οι Υποναύαρχοι Λ.Σ. Πουλής Κων/νος και Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

24.10.19

Νέοι Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος οι Υποναύαρχοι Λ.Σ. Πουλής Κων/νος και Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος

Την 21-03-2019 σύμφωνα με πληροφορίες συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού επελέγησαν ως Υπαρχηγοί οι Υποναύαρχοι Λ.Σ. Πουλής Κων/νος και Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος.
Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Οκτωβρίου 2019 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5, 7 και 37 παρ. 6 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26): 1. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 21 Οκτωβρίου 2019 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Α. Για το έτος 2018: Πίνακας Α΄ «Διατηρητέων» Νικολόπουλος Σίμος του Παναγιώτη (Α.Μ. 849) Β. Για το έτος 2019: Πίνακας Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Νικολόπουλος Σίμος του Παναγιώτη (Α.Μ. 849) 2. Προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Νικολόπουλος Σίμος του Παναγιώτη (Α.Μ. 849), λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» για το έτος 2019. (Αριθμ. βεβ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 17862/21-10-2019).    Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Οκτωβρίου 2019 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 1 παρ. 2(β) και 2-5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, του άρθρου 5 παρ. 2 του π.δ. 58/2012 (Α΄ 108), των άρθρων 5, 7, 14, 37 παρ. 2 και 6 και 38 παρ. 1 και 3 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, και των άρθρων 51 και 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26): 1. Κυρώνεται το από 21 Οκτωβρίου 2019 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019, για την επιλογή ενός (01) Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2. Προάγεται ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Πουλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 818) στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 3. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αντιναύαρχος - νεότερος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αργυρίου Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 810), λόγω επιλογής νεοτέρου του ως αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 4. Ο παραπάνω, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του νεότερου Υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εγγράφεται δε στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 5. Κυρώνεται το από 21 Οκτωβρίου 2019 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019, για την επιλογή ενός (01) Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 6. Προάγεται ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος του Λεωνίδα (Α.Μ. 839) στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E
23 Οκτωβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1962
9887
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9888 Τεύχος Γ’ 1962/23.10.2019
επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 7. Προάγονται οι Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: 1. Βαρελάς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 830) 2. Σπανός Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ. 834) 3. Αναστασάκος Αγησίλαος του Αριστοτέλη (Α.Μ. 837) στον βαθμό του εν ενεργεία Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, λόγω επιλογής νεοτέρου τους ως νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 8. Κυρώνεται το από 21 Οκτωβρίου 2019 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 για την επιλογή τεσσάρων (04) Αρχιπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 9. Προάγονται οι Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 1. Μάμμης Βασίλειος του Ηλία (Α.Μ. 844) 2. Σούλος Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 851)
3. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 855) 4. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ. 859) στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής λόγω επιλογής τους προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 10. Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 1. Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899) 2. Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900) 3. Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901) 4. Τζαμουράνης Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ. 903) λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8426732012/23-10-2019). (Αριθμ. βεβ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 17863/21-10-2019).  Ο Υπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

ΦΕΚ Γ 1962 - 23.10.2019 Σελίδες 2 (9887 - 9888).com/proxy/