Ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης νέος Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.11.19

Ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης νέος Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Με Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κκ. Μ. Χρυσοχοΐδη και Ελ. Οικονόμου, που δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2019 στο αριθ. 957 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ο Επίτιμος Διευθυντής Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, προσελήφθη με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).
ΙΔΡΥΣΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕ.ΜΕ.Α


Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ιδρύθηκε με το νόμο 3387/2005 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3938/2011 και το άρθρο 10 του ν. 4208/2013).  Είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας (Ν.Π.Ι.Δ.), με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα.Η ανάγκη αξιοποίησης των γνώσεων και των εμπειριών που απέκτησαν οι Ελληνικές Αρχές Ασφαλείας, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, οδήγησαν στην ίδρυση του ΚΕΜΕΑ με σκοπό να αποτελέσει  δεξαμενή σκέψης για τους Φορείς Ασφάλειας.
Με έδρα την Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη).ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕ.ΜΕ.Α.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΚΕΜΕΑ., είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη, που διορίζονται  με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του ή με την εκπλήρωση των σκοπών αυτού.  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 2 φορές κάθε μήνα και έκτακτα όποτε απαιτείται.Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διαρθρώνεται σε τομείς και πλαισιώνεται από:  • Εν ενεργεία προσωπικό που αποσπάται από Σώματα ή Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,  
• Εξειδικευμένο προσωπικό, που αποσπάται από ιδρύματα, οργανισμούς ή φορείς του Δημοσίου,  
• Ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες σε γνωστικά πεδία συναφή με τους σκοπούς του.  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι το εθνικό σημείο επαφής για την προστασία των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (ΕΥΖΣ) της Οδηγίας 2008/114, που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. 


Επίσης, συνεργάζεται με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), για την πιστοποίηση επάρκειας του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.Περαιτέρω, υλοποιεί πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα και μελέτες σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, ενώ αναπτύσσει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικούς, δημόσιους, διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ιδίως σε ζητήματα ασφάλειας.

Ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. (εα) Ι. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1976-1982), πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (1982-1986) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) του City University Business School του Λονδίνου στη Ναυτιλία, το Εμπόριο και τις Χρηματοδοτήσεις (1996-1997) με υποτροφία του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Στη διάρκεια της 30ετούς σταδιοδρομίας του στο Σώμα (1986-2016) ανέλαβε πολυάριθμες θέσεις ευθύνης, υπηρέτησε ως αποσπασμένος Σύμβουλος επί Υποθέσεων Ναυτιλίας και Ασφάλειας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε. Ένωση (Βρυξέλλες, 2002-2005), εκπροσώπησε το Λ.Σ. σε διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς και διετέλεσε μέλος των Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA, 2002-2005) και του FRONTEX (2008-2016), ως επίσης και του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α (2011-2015).    
Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στο Λ.Σ. του απονεμήθηκαν όλες οι τιμητικές διακρίσεις και διαμνημονεύσεις του βαθμού του και από την αποστρατεία του φέρει τον τίτλο του Επίτιμου Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Λ.Σ.  Ομιλεί Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. 

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 957 - 13.11.2019  
limenikanea.gr