Κοινή υπουργική απόφαση ορίζει πως θα εισπράττονται οι παραβάσεις των οδηγών σε αιγιαλό και παραλίες. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.1.20

Κοινή υπουργική απόφαση ορίζει πως θα εισπράττονται οι παραβάσεις των οδηγών σε αιγιαλό και παραλίες.

Μάλιστα οι παραβάτες έχουν δύο μήνες στην διάθεσή τους για να εξοφλήσουν τις παραβάσεις που έχουν βεβαιώσει οι Λιμενικοί αλλά και να καταθέσουν τις ενστάσεις τους.

Ειδικότερα η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναφέρει ότι: «Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) και απόδοσής τους στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες. Οι υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει,

β. του άρθρου 27 του ν. 3202/2003 «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 284), όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 28 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής- αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 15),

δ. του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει,

ε. του άρθρου 26 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (A΄ 35),

στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ζ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

η. της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι. του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162),

ια. της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119),

ιβ. του άρθρου 2 της 1095Α/2019 υπουργικής απόφασης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο” (Β’ 3180),

ιγ. της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας” (Β’ 2902).

2.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Όρια ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει στην περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2

Αναθέτουμε στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.) την είσπραξη των προστίμων που βεβαιώνονται από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) [ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει], στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων).

Τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορεί, επίσης, να εισπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Η ανάθεση στα ΕΛ.ΤΑ. της είσπραξης των προστίμων, που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων), διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προδιαγραφές.

1.ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ)

Τα ΕΛ.ΤΑ. είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων ενεργειών, που σχετίζονται με το έντυπο βεβαίωσης παράβασης των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων), το οποίο είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας, εφαρμοζομένων ανάλογα των τεχνικών προδιαγραφών των κείμενων διατάξεων, αναλαμβάνοντας εξ΄ολοκλήρου το σχετικό κόστος:

α) Την εκτύπωση της αρχικής ποσότητας των εντύπων, τη βιβλιοδέτησή τους σε μπλοκ των είκοσι πέντε (25) και τον εφοδιασμό, με αυτά, όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας, που είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση και βεβαίωση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων).

Σε κάθε έντυπο βεβαίωσης παράβασης (κλήση) αντιστοιχεί ένα δελτίο ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ «ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ», το οποίο είναι ενσωματωμένο στο μπλοκ.

Σε κάθε έντυπο κλήσης και στο δελτίο ταχυπληρωμής που του αντιστοιχεί υπάρχει εκτυπωμένος ξεχωριστός μοναδικός αριθμός, ο οποίος περιλαμβάνει τον κωδικό αριθμό της Λιμενικής Αρχής που βεβαίωσε την παράβαση και τον αύξοντα αριθμό του παραστατικού (κλήσης).

Επίσης, σε κάθε έντυπο κλήσης και στο δελτίο ταχυπληρωμής που του αντιστοιχεί, υπάρχει κενό διάστημα, χωρητικότητας τεσσάρων (4) ψηφίων, στο οποίο συμπληρώνεται χειρόγραφα από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πριν επιδώσουν την κλήση στον παραβάτη, ο κωδικός αριθμός του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοικητικά όρια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Τα ΕΛ.ΤΑ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διάτρησης των συγκεκριμένων κωδικών αριθμών για όλα τα εισπραχθέντα πρόστιμα, ώστε κάθε μοναδικός αριθμός εισπραχθέντος προστίμου και το αντίστοιχο ποσό του αυτόματα να συσχετίζονται με τον κωδικό αριθμό του δικαιούχου Ο.Τ.Α.

β) Την εκτύπωση των εντύπων, τη βιβλιοδέτησή τους σε μπλοκ των είκοσι πέντε (25) και τον συνεχή ανεφοδιασμό των Λιμενικών Αρχών της χώρας με τις εκάστοτε αιτούμενες ποσότητες.

Για τη διεκπεραίωση του ανεφοδιασμού των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών με τα συγκεκριμένα έντυπα ορίζεται εκπρόσωπος σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος συγκεντρώνει τις ελλείψεις των Λιμενικών Αρχών σε έντυπα και ενημερώνει σχετικά εγγράφως τα ΕΛ.ΤΑ. Οι αιτούμενες ποσότητες εντύπων παραδίδονται από τα ΕΛ.ΤΑ. στις Λιμενικές Αρχές εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτά του συγκεκριμένου εγγράφου της εκάστοτε Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τα ΕΛ.ΤΑ. ενημερώνουν συνεχώς το τηρούμενο αρχείο των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών με τις τυχόν αλλαγές αυτών, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση λειτουργίας νέας Λιμενικής Αρχής, ο εφοδιασμός αυτής με έντυπα κλήσεων γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσης των ΕΛ.ΤΑ. από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ)

Η είσπραξη των προστίμων, που βεβαιώνονται από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) διενεργείται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ., μέσω του συστήματος ταχυπληρωμής. Ο παραβάτης μπορεί να προσέρχεται, για πληρωμή του προστίμου, σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα της χώρας, εντός δύο (02) μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης. Τα ΕΛ.ΤΑ. ελέγχουν την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, προκειμένου να αποδέχονται μόνο τις εμπρόθεσμες πληρωμές, δηλαδή μόνο τις πληρωμές που γίνονται εντός δύο (02) μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης.

Το κατάστημα εκδίδει απόδειξη πληρωμής για τον παραβάτη, όπου αναγράφεται η ημερομηνία που έγινε η είσπραξη του προστίμου, το ποσό του επιβληθέντος προστίμου και ο μοναδικός αριθμός του παραστατικού της παράβασης (κλήσης) που αφορούσε το πρόστιμο.

Η ανωτέρω απόδειξη των ΕΛ.ΤΑ., συνοδευόμενη από το αντίγραφο της κλήσης που βρίσκεται στα χέρια του παραβάτη, αποτελεί αποδεικτικό εμπρόθεσμης καταβολής του επιβληθέντος προστίμου.

Τα έντυπα των εισπραχθέντων προστίμων διαβιβάζονται καθημερινά, από τα κατά τόπους παραρτήματα των ΕΛ.ΤΑ., στο μηχανογραφικό κέντρο (Διεύθυνση Εργασιών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων), όπου καταχωρούνται τα στοιχεία τους και πραγματοποιείται η διάτρηση των κωδικών αριθμών, οι οποίοι αντιστοιχούν στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ο.Τ.Α.

Τα ΕΛ.ΤΑ. αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση του ακόλουθου έργου:

α) Παραλαμβάνουν το μηχανογραφικό αρχείο, με τα στοιχεία των εισπραχθέντων προστίμων, από τον Κεντρικό Υπολογιστή των ΕΛ.ΤΑ. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές που σχετίζονται με τα εισπραχθέντα πρόστιμα, δηλαδή τον μοναδικό αριθμό του εντύπου (που περιέχει τον κωδικό αριθμό της Λιμενικής Αρχής και τον αύξοντα αριθμό του παραστατικού), τον κωδικό αριθμό του δικαιούχου Ο.Τ.Α., το ποσό του εισπραχθέντος προστίμου και την ημερομηνία είσπραξής του.

β) Επεξεργάζονται το ανωτέρω μηχανογραφικό αρχείο, προκειμένου, σε καθημερινή βάση, να παράγει καταστάσεις με τα ακόλουθα στοιχεία, ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά, ανά δικαιούχο Ο.Τ.Α. και Λιμενική Αρχή:

β.1) Μοναδικούς αριθμούς εντύπων παραβάσεων (κλήσεων) που αφορούν τα εισπραχθέντα πρόστιμα.

β.2) Ημερομηνίες είσπραξης.

β.3) Εισπραχθέντα ποσά προστίμων, ανά μοναδικό αριθμό κλήσης και συνολικά.

β.4) Τέλη ταχυπληρωμής, ανά μοναδικό αριθμό κλήσης και συνολικά.

β.5) Καθαρά, προς απόδοση, ποσά, ανά μοναδικό αριθμό κλήσης και συνολικά.

Το συνολικό αποδιδόμενο ποσό, που προκύπτει από τις παραπάνω καταστάσεις, πρέπει να ταυτίζεται με το συνολικό ποσό εισπραχθέντων προστίμων, αφαιρουμένων των τελών ταχυπληρωμής που αναλογούν για την είσπραξη των ανωτέρω προστίμων.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποστέλλονται από τα ΕΛ.ΤΑ. στις Λιμενικές Αρχές, σε δύο (2) αντίτυπα, την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της είσπραξης. Δηλαδή, εάν Χ η ημερομηνία είσπραξης, τότε η ημερομηνία αποστολής των πληροφοριών θα είναι Χ + 5 εργάσιμες ημέρες. Το ένα από τα ανωτέρω αντίτυπα αποστέλλεται, στο τέλος κάθε μήνα, από τις Λιμενικές Αρχές στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., προς ενημέρωσή τους.

Οι Λιμενικές Αρχές, στο τέλος κάθε μήνα, ταξινομούν το σύνολο των εντύπων επιβολής προστίμων (κλήσεων), με κριτήριο το δικαιούχο Ο.Τ.Α. και την καταβολή μη του προστίμου, με βάση τις ανωτέρω καταστάσεις.

Τα έντυπα των κλήσεων, ταξινομημένα σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν έχουν πληρωθεί ή όχι, αποστέλλονται, επίσης στο τέλος κάθε μήνα, από τις Λιμενικές Αρχές στους αντίστοιχους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Στην περίπτωση των μη πληρωμένων προστίμων που επιβλήθηκαν για πταισματικές παραβάσεις, το ένα αντίτυπο της κλήσης αποστέλλεται από τις Λιμενικές Αρχές στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Οι Ο.Τ.Α., κάθε μήνα, ενημερώνουν τις οικείες Λιμενικές Αρχές σχετικά με τα πρόστιμα για πταισματικές παραβάσεις που πληρώθηκαν στην ταμειακή υπηρεσία τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η μη αποστολή των σχετικών εντύπων τους στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στην ανωτέρω ταξινόμηση των εντύπων, που διενεργείται στις Λιμενικές Αρχές, δύναται να ζητηθεί, από τους προϊστάμενους των οικείων Λιμενικών Αρχών, η συνδρομή των αντίστοιχων Ο.Τ.Α.

γ) Με βάση τις καταστάσεις της παραγράφου β), σε καθημερινή βάση, εκδίδεται επιταγή με το συνολικό, προς απόδοση, ποσό, σε διαταγή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)/ Κεντρικό Κατάστημα, η οποία κατατίθεται στο λογαριασμό με τίτλο « ΕΛ.ΤΑ Εισπράξεις υπέρ Ο.Τ.Α. από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.», προκειμένου τα ποσά των προστίμων να αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. Το ποσό των εισπραχθέντων προστίμων αποδίδεται, από τα ΕΛ.ΤΑ., στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία είσπραξης τους. Δηλαδή, εάν Χ η ημερομηνία είσπραξης ενός προστίμου, τότε η ημερομηνία απόδοσής του θα είναι Χ + 4 εργάσιμες ημέρες.

Τα ΕΛ.ΤΑ. παραδίδουν, μαζί με την επιταγή, αντίστοιχο απόσπασμα λογαριασμού, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:

γ.1) ο αριθμός των κινήσεων (εισπράξεων) που αφορά η επιταγή

γ.2) το συνολικό ποσό είσπραξης

γ.3) τα τέλη Ταχυπληρωμής, τα οποία προκύπτουν από τον αριθμό κινήσεων (εισπράξεων) που αφορά η επιταγή επί του ποσού της παραγράφου 4.στ.)

γ.4) το καθαρό, προς απόδοση, ποσό. Το καθαρό, προς απόδοση, ποσό ελέγχεται από το Τ.Π.Δ. και πρέπει να ισούται με το συνολικό ποσό είσπραξης, αφαιρουμένων των τελών ταχυπληρωμής,

Δηλαδή: Καθαρό, προς απόδοση, ποσό = Συνολικό ποσό είσπραξης – Τέλη ταχυπληρωμής.

Κάθε μήνα, τα ΕΛ.ΤΑ. αποστέλλουν στο Τ.Π.Δ., σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, ανά δικαιούχο Ο.Τ.Α., για το σύνολο των επιταγών που κατατέθηκαν στο Τ.Π.Δ., κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Η σχετική κατάσταση υποβάλλεται στο Τ.Π.Δ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα. Με βάση τη συγκεκριμένη κατάσταση, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδίδει, εντός των επόμενων είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, τα αναλογούντα ποσά στους δικαιούχους ΟΤΑ, αφαιρουμένου ποσοστού 5 % υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

Επίσης, κάθε μήνα και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα, τα ΕΛ.ΤΑ αποστέλλουν στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. της χώρας, σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική (εφόσον ζητηθεί από το δικαιούχο Ο.Τ.Α.) μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν ανά μήνα και ανά Λιμενική Αρχή και αφορούσαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) που διαπιστώθηκαν στα διοικητικά όριά τους.

Το συνολικό, καθαρό, προς απόδοση, ποσό για κάθε δικαιούχο Ο.Τ.Α. πρέπει να ταυτίζεται με το αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται στις καταστάσεις που αποστέλλονται κάθε μήνα από τα ΕΛ.ΤΑ. στο Τ.Π.Δ. και αποδίδονται στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., αφαιρουμένου του ανωτέρω ποσοστού υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Τα ΕΛ.ΤΑ. και οι Ο.Τ.Α., σε μηνιαία βάση, αποστέλλουν υποχρεωτικά στις Λιμενικές Αρχές, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συγκεντρωτικές καταστάσεις όπου καταγράφονται το συνολικό ύψος πληρωμένων προστίμων και το ποσοστό υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. που αποδόθηκαν στο Τ.Π.Δ. Το Τ.Π.Δ., μετά την απόδοση των εσόδων στους δικαιούχους φορείς (Ο.Τ.Α. – Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού), εντός τετραμήνου αποστέλλει καταστάσεις και παραστατικά εσόδων στους Ο.Τ.Α. και στις Λιμενικές Αρχές, προκειμένου να καταγραφεί η οριστική εξόφληση των παραβάσεων. Οι Λιμενικές Αρχές συμπεριλαμβάνουν τις καταστάσεις και τα παραστατικά εξόφλησης του Τ.Π.Δ. λογιστικά βιβλία και τα μηνιαία δικαιολογητικά των Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο εγκυκλίων και διαταγών.

4.ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ)

α) Τα ΕΛ.ΤΑ. είναι υπεύθυνα να απαντούν, σε κάθε περίπτωση αναζήτησης εντύπων και στοιχείων που τυχόν προκύψουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α., το Τ.Π.Δ. και όποιος έχει έννομο συμφέρον έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αναζήτησης απευθείας στα ΕΛ.ΤΑ.

Στις περιπτώσεις ιδιωτών, απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης πληρωμής ή του αντιγράφου της κλήσης. Στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης υπαιτιότητάς τους, τα ΕΛ.ΤΑ. οφείλουν να προβούν στην, εκ των υστέρων, σωστή απόδοση των εισπραχθέντων προστίμων.

β) Τα ΕΛ.ΤΑ. έχουν ευθύνη για τις Εισπράξεις Ταχυπληρωμής. Δεν φέρουν ευθύνη για το ποσό που αναγράφεται στο έντυπο κλήσης και για τον κωδικό αριθμό του δικαιούχου Ο.Τ.Α., τα οποία συμπληρώνονται χειρόγραφα από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για τα οποία φέρουν την ευθύνη αυτά. Τα ΕΛ.ΤΑ. ευθύνονται μόνο για την ορθή καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων στον αριθμό λογαριασμού Ταχυπληρωμής και στις καταστάσεις, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η απόδοση των ποσών στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

γ) Τα ΕΛ.ΤΑ. δεν ευθύνονται για άμεση ή έμμεση ζημία ή διαφυγόν κέρδος, συνεπεία καθυστέρησης, οφειλόμενης σε ανωτέρα βία.

δ) Τυχόν απαίτηση για απόδοση ποσών από εισπράξεις, για λογαριασμό των δικαιούχων Ο.Τ.Α., τα οποία από λάθος των ΕΛ.ΤΑ. αποδόθηκαν σε άλλο πελάτη Ταχυπληρωμής ή σε άλλο δικαιούχο Ο.Τ.Α., πρέπει να δηλωθεί εγγράφως από το δικαιούχο Ο.Τ.Α. ή από το Τ.Π.Δ. μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήξη του έτους, κατά το οποίο έγινε η λάθος απόδοση.

ε) Τα ΕΛ.ΤΑ. δε φέρουν ευθύνη για την απώλεια ή αλλοίωση των στοιχείων, μετά την παράδοση αυτών στο Τ.Π.Δ. και στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

στ) Τα έντυπα «Είσπραξη/Μεταβίβαση» που χρησιμοποιούνται έχουν μπλε γραμμογράφηση και η αμοιβή των ΕΛ.ΤΑ. παρακρατείται από τα εισπραχθέντα ποσά, πριν την απόδοσή τους στο Τ.Π.Δ. υπέρ των δικαιούχων Ο.Τ.Α.

Η αμοιβή των ΕΛ.ΤΑ. ανέρχεται σε τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (3,85 ευρώ) (πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.), ανά κωδικό αριθμό εισπραχθείσας κλήσης.

Η αμοιβή αναπροσαρμόζεται με όμοια υπουργική απόφαση, μετά από συμφωνία των εμπλεκομένων μερών.

ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Τα πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) που δεν πληρώνονται εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός δύο (02) μηνών, στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. ή στις ταμειακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., βεβαιώνονται στις ταμειακές υπηρεσίες των δικαιούχων Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τηρουμένης της απόδοσης ποσοστού 5 % υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Εξαίρεση αποτελούν τα μη εμπρόθεσμα καταβληθέντα πρόστιμα που αφορούν πταισματικές παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., οι οποίες παραπέμπονται στα αρμόδια Πταισματοδικεία. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, τα Πταισματοδικεία βεβαιώνουν τα επιβληθέντα, σε βάρος των παραβατών, πρόστιμα και αποστέλλουν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες του τόπου κατοικίας των παραβατών χρηματικό κατάλογο συμπληρωμένο με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6). Στο χρηματικό κατάλογο πρέπει, επίσης, να αναγράφεται ο δικαιούχος Ο.Τ.Α. και το, υπέρ αυτού, ποσό, τηρουμένης της απόδοσης ποσοστού 5 % υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου υπέρ των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου με την ίδια δικαστική απόφαση, πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός των προστίμων που επιβάλλονται υπέρ των δικαιούχων αυτών.

Τα εισπραττόμενα από τις Δ.Ο.Υ. ανωτέρω ποσά υπέρ Ο.Τ.Α. αποδίδονται στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. κάθε μήνα, με εντολή μεταφοράς. Κατά την απόδοσή τους παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ως έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.»newsauto.gr