Οι προαγωγές των ανώτατων αξιωματικών του ΠΣ - Όλα τα ονόματα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.2.20

Οι προαγωγές των ανώτατων αξιωματικών του ΠΣ - Όλα τα ονόματα

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 10-02-2020, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν.δ. 343/1969, «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας»,(Α'238).
β. Των άρθρων 96, 111, 125, 126, 127, 130, 132, 134, 138, 139 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», (Α’27).
2. Το άρθρο 2 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,(Α΄119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,(Α΄121).
4. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/431//19.07.2019 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»,(ΥΟΔΔ 451/21.07.2019).
5. To υπ’ αριθ. 1/2020 πρακτικό του Πρωτοβαθμίου Ανωτάτου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος.
6. Τους κυρωμένους πίνακες τακτικής κρίσης Ανωτάτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, για το έτος 2020 (απόφαση ΓΓΠΠ 9481 Φ.201.16/10.02.2020).
Α. Π ρ ο ά γ ο ν τ α ι οι παρακάτω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αντιστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΕΣ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥΣ κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 132 του ν. 4662/2020 (Α’27), ως ακολούθως:
1. «9159» Διονύσιος Κουτσούκος του Ανδρέα
2. «8445» Αχιλλέας Τζουβάρας του Χρήστου
3. «8229» Νικόλαος Σπαής του Βασιλείου
Β. Π ρ ο ά γ ο ν τ α ι οι παρακάτω Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΕΣ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥΣ κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 132 του ν. 4662/2020 (Α’27), ως ακολούθως:
1. «8848» Ευθύμιος Γεωργακόπουλος του Μιλτιάδη
2. «8724» Θεόδωρος Λαρέζος του Ιωάννη
3. «9754» Ανδρέας Παπαζαχαρίας του Μιλτιάδη
4. «8417» Θωμάς Ρίζος του Λάμπρου
5. «8749» Νικόλαος Λαγουδάκης του Αντωνίου
6. «9623» Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος του Αλέξανδρου
7. «8396» Ευάγγελος Παλιός του Αντωνίου
8. «8889» Ιωάννης Καραμαλίκης του Διονυσίου
9. «9252» Χρήστος Σπαθούλας του Νικολάου
10. «8993» Ανδρέας Ρίζος του Παναγιώτη
Γ. Π ρ ο ά γ ε τ α ι ο Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων «8899» Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος του Κωνσταντίνου στο βαθμό του Αντιστρατήγου, Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν επιλογής, για συμπλήρωση κενής οργανικής θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134, 138 και 139 του ν. 4662/2020 (Α’27).
Δ. Π ρ ο ά γ ε τ α ι ο Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων «8808» Αλέξιος Ράπανος του Χρήστου στο βαθμό του Αντιστρατήγου, Επιτελάρχη Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν επιλογής, για συμπλήρωση κενής οργανικής θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134, 138 και 139 του ν. 4662/2020 (Α’27).
Ε. Π ρ ο ά γ ο ν τ α ι οι παρακάτω Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν επιλογής, για συμπλήρωση κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134, 138 και 139 του ν. 4662/2020 (Α’27), ως ακολούθως:
1. «9474» Χαράλαμπος Χιώνης του Θεοδώρου
2. «8783» Μάριος Αποστολίδης του Σάββα
3. «8987» Σπυρίδων Πέτρου του Αθανασίου
4. «9751» Κωνσταντίνος Παχίδης του Παύλου
5. «9755» Εμμανουήλ Δαμουλάκης του Δημητρίου
6. «9757» Χρήστος Λάμπρης του Αλέξανδρου
7. «9011» Ιωάννης Σταμούλης του Πέτρου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ