Το Λιμενικό Σώμα με 12.000.000 ευρώ αναβαθμίζει 3 αεροπλάνα REIMS-406 και 6 ελικοπτέρα τύπου AS365N3 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.4.20

Το Λιμενικό Σώμα με 12.000.000 ευρώ αναβαθμίζει 3 αεροπλάνα REIMS-406 και 6 ελικοπτέρα τύπου AS365N3

«Αναβάθμιση / Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών  (03)  εκ  των  έξι  (06)  ελικοπτέρων  τύπου  AS365N3  της  ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ»,    με  κωδικό  ΟΠΣ  5010892  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία 2014-2020».
Το ΥΝΑΝΠ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια«Αναβάθμιση / Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», συνολικής  εκτιμώμενης  αξίας  σύμβασηςδώδεκα  εκατομμυρίων  ευρώ  #12.000.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων λοιπών κρατήσεων, απαλλάσσεται ΦΠΑ).
Όλη η προκήρυξη :