Δωρεά ΚΕ.ΜΕ.Α τεσσάρων (4) συσκευών θερμικής και οπτικής απεικόνισης συνολικού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (73.160,00 €) στο Λιμενικό Σώμα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.7.20

Δωρεά ΚΕ.ΜΕ.Α τεσσάρων (4) συσκευών θερμικής και οπτικής απεικόνισης συνολικού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (73.160,00 €) στο Λιμενικό Σώμα

Παραθέτουμε απόφαση που ανασύραμε από την Διαύγεια του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας για την  προμήθεια τεσσάρων καμερών συνολικού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (73.160,00 €) για το ΛΣ.
Εξαιρετική πρωτοβουλία από την πλευρά του κέντρου που έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τον επιχειρησιακό βραχίονα του φορέα.
Υπενθυμίζουμε ότι από το 2014 υφίσταται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΜΕ.Α και ΛΣ.
Τονίζεται ότι είναι η πρώτη φορά που αυτή η συνεργασία  παράγει έμπρακτο αποτέλεσμα από την πλευρά του κέντρου μελετών ασφάλειας.
Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει ανταποδοτικότητα από την πλευρά του Λιμενικού Σώματος;
Από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα το ΛΣ δεν έχει στοιχειωδώς ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έστω με τη διάθεση στελεχών που θα συνέβαλλαν καταλυτικά στη λειτουργία του στο πλαίσιο πάντα της διακλαδικότητας.
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
CENTER FOR SECURITY STUDIES
Ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης νέος Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
Ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α Αντιναύαρχος ΛΣ (εα) Ιωάννης Καραγεωργόπουλος
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα:Απόφαση περί έγκρισης του υπ’ αριθ. 16602-λαπό 08/07/2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών, που αφορά την προμήθεια τεσσάρων συσκευών θερμικής και οπτικής απεικόνισης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«ANDROMEDA».
Ο Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.
Έχοντας υπόψη:
α)Τον N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β)Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
γ)Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
δ)Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις".
ε)Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 στ)Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.ζ)Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
η)Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοι-χεία”.
θ)Το Π.Δ. 80/2016 (Α ́145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
ι)Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ει-δικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμ-βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
ια)Των σε εκτέλεση τωνανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ιβ)Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρ-θρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
ιγ)Τον Ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ.Α/12-09-2005) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιδ)Τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52/01-04-2019 και Α' 81/28-05-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  –Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίαςκαι Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις Προστασία πρώ-της κατοικίας», με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ιε)Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414 από 15/01/2019(Β-197) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-κών με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α)».
ιστ)Το υπ’ αριθ. 16602 από 22-04-2020  Εισηγητικό Σημείωμα.
ιζ)Το απόσπασμα πρακτικού της 384ης Συνεδρίασης από 24/04/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α. με θέμα την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ANDROMEDA  GA 833881 με απόφαση της υλοποίησης της.ιη)Την υπ’ αριθ. 16602-α’ από 27/04/2020 απόφαση έγκρισης δαπάνης.
 ιθ)το υπ’ αριθ. 16602-ι ́ από 04-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνι-σμών (αποσφράγιση).
κ)την υπ’ αριθ. 16602-ια ́ από05-06-2020 Έκθεση Διορισμού Τεχνικού Συμβούλου.
κα)την υπ’ αριθ. 16602-ιβ ́ από 10-06-2020 Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης.
κβ)το υπ’ αριθ. 16602-ιγ ́ από 10-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνι-σμών. (παροχή διευκρινίσεων)
κγ)το από 11/06/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Α.Π. : 16602-ιδ).
κδ)το υπ’ αριθ. 16602-ιστ ́ από 10-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνι-σμών (αποσφράγιση διευκρινίσεων).
κε)την υπ’ αριθ. 16602-ιζ ́ από 16-06-2020 Έκθεση Διορισμού Τεχνικού Συμβούλου.
κστ)την υπ’ αριθ. 16602-ιη ́ από 17-06-2020 Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης.
κζ)το υπ’ αριθ. 16602-ιθ ́ από 19-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνι-σμών.κη)το υπ’ αριθ. 16602-κ ́ από 22-06-2020 Απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΜΕΑ (επικύρωση των αποτελε-σμάτων της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών από την ανα-θέτουσα αρχή).
κθ)το υπ’ αριθ. 16602-κβ ́ από 24-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνι-σμών.
λ)το υπ’ αριθ. 16602-κγ ́ από 24-06-2020 Απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΜΕΑ.
λα)το υπ’ αριθ. 16602-κστ ́ από 02-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγω-νισμών.
λβ)Το υπ’ αριθ. 16602-λ από 08/07/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνι-σμών (αποδοχή δικαιολογητικών κατακύρωσης).
λγ)Το υπ’ αριθ. 16602-λα από 09/07/2020 Εισηγητικό Σημείωμα.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 16602-λαπό 08/07/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Δια-γωνισμών και την κατακύρωση της προμήθειας τεσσάρων (4) συσκευών θερμικής και οπτικής απεικόνισης με ενσωματωμένο αποστασιόμετρο laser, στην εταιρεία με την επωνυμία«MILTECHHELLASΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ -ΕΜΠΟ-ΡΙΟ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει επί της οδού Ι. Μεταξά 90, στο Κορωπί, με Α.Φ.Μ. 094457792, της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,αντί του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ(59.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (73.160,00 €)(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων) (CPV: 38431000-5).
Ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α.
Ιωάννης Καραγεωργόπουλος