Επίδομα Β.Ο.Ε.Α. Όσα πρέπει να γνωρίζουμε. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.8.20

Επίδομα Β.Ο.Ε.Α. Όσα πρέπει να γνωρίζουμε.

Tου Κυράνη Κων/νου 
Με το παρόν άρθρο γίνεται μια προσπάθεια συγκέντρωσης πληροφοριών αναφορικά με το επίδομα του Β.Ο.Ε.Α.(Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) το οποίο και καταβάλλεται στα τέκνα των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ως δικαιούχοι και μερισματούχοι του Μ.Τ.Ν.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό που δικαιούνται τα τέκνα των συνάδελφων δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια καθώς το κάθε μέρισμα υπολογίζεται με το βαθμό και το μισθό του στελέχους με τις ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις δημιουργώντας μία σειρά από δεδομένα που δεν μπορούν με πρόχειρους υπολογισμούς να εμφανίσουν ένα δεδομένο ποσό.

Για το λόγο αυτό και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ηλεκτρονική φόρμουλα και βάση δεδομένων ατομικής θυρίδας στο Μ.Τ.Ν. ,καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο του ταμείου για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία .

Βασικό συμπέρασμα όμως που αφορά στα οικονομικά δεδομένα του Β.Ο.Ε.Α. είναι η εξάντληση του χρονικού περιθωρίου στα 25 χρόνια καταβολής του μερίσματος όπου το τέκνο θα λάβει την πλήρη αποζημίωση των 60 μερισμάτων καθώς μέχρι και ένα χρόνο πριν δηλαδή στα 24 έτη το ποσό που αναλογεί καταβάλλεται μειωμένο κατά το ¼ δηλαδή 45 μηνιαία μερίσματα.                 
   
Υπό τον όρο μέτοχοι του Μ.Τ.Ν. νοούνται τα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται, κατόπιν ανάλογων και οριζόμενων στον οικείο Νόμο εισφορών στο Μ.Τ.Ν., να απολαμβάνουν οι ίδιοι καθώς και ορισμένα μέλη της οικογένειάς τους, τις ωφέλειες που παρέχονται από αυτό.

Εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου είναι οι μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, οι Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΜΤΝ, οι Λιμενοφύλακες, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) του Π.Ν. και οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.).

Απόστρατοι μέτοχοι είναι οι από την ενεργό υπηρεσία απομακρυνόμενοι ενεργοί μέτοχοι και δικαιούμενοι συντάξεως από το Δημόσιο Ταμείο.

Σε κανέναν δεν αναγνωρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο η ιδιότητα του μετόχου του Ταμείου, αν δεν έχει καταβάλει τις ανάλογες εισφορές κατά την υπηρεσία του στο Π. Ναυτικό ή το Λιμενικό Σώμα.

Τα μέλη της οικογένειας των μετόχων επί των οποίων εκτείνεται η προστασία του Ταμείου είναι εκείνα που δικαιούνται σύνταξη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις συντάξεις του Δημοσίου.

Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού ασφαλίζει τα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Ν. 1329/83 χωρίς διάκριση φύλου με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους. Οι όροι ασφάλισης ορίζονται στην Απόφαση 871.1/27 Υπουργών Εθν. Άμυνας και Οικονομικών της 11.1.85 (ΦΕΚ Β' 359). Καθώς και από την ΚΥΑ Φ.951.1/18/2015 (ΦΕΚ Β΄2406/04-08-16) με έναρξη ισχύος από 1-9-2016.

Ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι του Μ.Τ.Ν., υποχρεούνται να δηλώσουν στο Ταμείο τα παιδιά τους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη γέννησή τους, ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους καταβάλλοντας αναλογούν ποσό ως δικαίωμα εγγραφής.

Επίσης καταβάλλεται μηνιαία κράτηση υπέρ Μ.Τ.Ν. που αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια η κράτηση παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του τέκνου.

(Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία κράτηση αναλύονται στην ενότητα «ΠΟΡΟΙ – ΕΞΟΔΑ»).
Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς των παιδιών είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του ΜΤΝ, τα παιδιά τους ασφαλίζονται από τον ένα γονέα κατόπιν κοινής δηλώσεως των συζύγων προς το Ταμείο.

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να ασφαλίζονται για τη χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς. [ΚΥΑ Φ.951/42/133589/Σ.1544/14-10-2013 (ΦΕΚ Β’ 2673 από 21-10-2013) με έναρξη ισχύος από 21-10-13].

Η ασφάλιση των παιδιών με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω που πιστοποιείται από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, είναι προαιρετική.

Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για την οικογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια που καταβάλλεται από το Ταμείο καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο ενεργός μέτοχος, λογιζόμενος σαν μερισματούχος. Από 1.7.2012, ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5%.

Το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται πλήρες για εισφορές από 25 ετών συμπληρωμένων σε ποσό ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα. Δύναται όμως να ληφθεί μειωμένο ως ακολούθως:
-. Για εισφορές από 18 ετών συμπληρωμένων έως 19 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα.
- Για εισφορές από 19 ετών συμπληρωμένων έως 20 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 24 μηνιαία μερίσματα.
- Για εισφορές από 20 ετών συμπληρωμένων έως 21 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 28 μηνιαία μερίσματα.
- Για εισφορές από 21 ετών συμπληρωμένων έως 22 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 32 μηνιαία μερίσματα.
- Για εισφορές από 22 ετών συμπληρωμένων έως 23 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 36 μηνιαία μερίσματα.
- Για εισφορές από 23 ετών συμπληρωμένων έως 24 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 40 μηνιαία μερίσματα.
- Για εισφορές από 24 ετών συμπληρωμένων έως 25 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 45 μηνιαία μερίσματα.».

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου τέκνου επιστρέφονται από το Ταμείο στον υπόχρεο γονέα ή στον γονέα που είναι στη ζωή ,οι μέχρι εκείνη την ημέρα γενόμενες κρατήσεις άτοκα και επιπλέον ποσό ίσο με (10) μηνιαία, μερίσματα.

Στην περίπτωση που υπόχρεος γονέας χάσει την ιδιότητα του μετόχου από οποιαδήποτε αιτία και δεν δικαιούται μέρισμα από το Ταμείο , οι γενόμενες κρατήσεις επιστρέφονται άτοκα σε αυτόν ή στο γονέα που είναι στη ζωή ή στο ασφαλισμένο παιδί.

Σε περίπτωση λήξης της ασφάλισης λόγω οριστικής παύσης των δικαιωμάτων διαδοχής στο μέρισμα θανόντος μερισματούχου μετά την ενηλικίωση του ασφαλισμένου παιδιού και πριν την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, το εφάπαξ βοήθημα, κατά το χρόνο αυτό της λήξης, χορηγείται ίσο με 43 μηνιαία μερίσματα για εισφορές 18 ετών συμπληρωμένων και επιπλέον 2,5 μηνιαία μερίσματα για κάθε επόμενο συμπληρωμένο έτος εισφορών και μέχρι τη συμπλήρωση 24 ετών.

Το βοήθημα υπόκειται σε κράτηση για χρέη προς το Ταμείο που προέρχονται από οφειλές του ενεργού μετόχου ή του μερισματούχου προς αυτό.

Η χορήγηση του βοηθήματος εγκρίνεται από το Δ.Σ./ΜΤΝ και η είσπραξη του βοηθήματος:
-ενεργείται μόνο από το δικαιούχο τέκνο με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.
-νωρίτερα , μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του με την έγγραφη συναίνεση του υποκείμενου σε κρατήσεις ενεργού μετόχου ή μερισματούχου γονέα για τη λήξη της ασφάλισης πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους.
                            
 Όσοι έχουν τέκνα υπόκεινται σε:
                                                
                               ΕΙΣΦΟΡΕΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΝ
α. Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με το 4% του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος κατά τη δήλωση εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο. (Η δήλωση κάθε τέκνου διενεργείται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία γέννησής του).
β. Μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ σε ποσοστό 3,5% για το 1ο και 2ο παιδί, 3% για το 3ο παιδί και για το 4ο και πέρα 2% επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος του μετόχου.

                              
                     ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
 α.  Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με το 30% του μηνιαίου μερίσματός τους κατά τη δήλωση εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο. (Η δήλωση κάθε τέκνου διενεργείται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία γέννησής του).  
β. Μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ σε ποσοστό 14% για το 1ο και 2ο παιδί, 12% για το 3ο παιδί και για το 4ο και πέρα 8% επί του μερίσματος που δικαιούνται. (Από 1.7.2012, ο υπολογισμός της εν λόγω κράτησης διενεργείται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων).

Σημαντικά ερωτήματα :

1. Υπάρχει η δυνατότητα να μην ασφαλιστεί το τέκνο;

Όχι καθώς η δήλωση του τέκνου είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που το στέλεχος δεν το δηλώσει θα υποχρεωθεί να καταβάλει στο ταμείο (αναδρομικά),το ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.
  
2.  Υπάρχει η δυνατότητα το στέλεχος να ζητήσει να του καταβληθούν τα μερίσματα πριν το τέκνο συμπληρώσει το 18Ο έτος της ηλικίας του ;

Όχι καθώς η πρώτη δυνατότητα καταβολής των μερισμάτων υφίσταται όταν το τέκνο συμπληρώσει τα 18 χρόνια του ύστερα από αίτησή του και με την έγγραφη συναίνεση του γονέα.   

3. Τι γίνεται όταν το στέλεχος συνταξιοδοτείται και το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει την προβλεπόμενη ηλικία 18-25  έτη ώστε να του καταβληθούν τα μερίσματα που προβλέπονται;

Οι κρατήσεις συνεχίζονται να καταβάλλονται από το μέρισμα του ΜΤΝ που λαμβάνει ως σύνταξη ο απόστρατος συνάδελφος .

4. προβλέπεται στην περίπτωση που το στέλεχος που κατατάσσεται στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ έχει ανήλικο τέκνο;


Στην περίπτωση αυτή το στέλεχος καταβάλει αναδρομικά το ποσό που απαιτείται για να καλύψει το ποσό των μερισμάτων που απαιτούνται.