Κατάταξη είκοσι επτά (27) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.9.20

Κατάταξη είκοσι επτά (27) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020


 Απόφαση

«Κατάταξη είκοσι επτά(27) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. στηΣχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α)Του άρθρου 79  «Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»  του  Ν.  4504/2017(Α ́184),  όπως  έχει  τροποποιηθεί και  συμπληρωθεί με  το  άρθρο  20  του Ν.4532/2018 (Α ́63) και το άρθρο 116 του Ν.4623/2019 (Α ́134).

β) Του Π.Δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α ́145).

γ) Της αριθ. πρωτ.: 2421.1/21777/2020/06-4-2020Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B ́ 1423).

δ) Της Αριθμ.  Πρωτ.:  2421.1/26679/20/08-05-2020  ΑπόφασηςΑρχηγού  Λιμενικού  Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (ΑΔΑ: Ω1Τ24653ΠΩ-7Μ1), όπως αυτή συμπληρώθηκε με τηνΑριθ. Πρωτ.: 2421.1/41633/20/02-07-2020όμοια (ΑΔΑ: Ψ97Σ4653ΠΩ-ΥΘΤ).

2.Τους ΠίνακεςΕπιτυχόντων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκαν σύμφωνα  με  τις  Α.Π.:  Φ.253/111356/Α5/27-08-2020, Α.Π.:  Φ.253/111357/Α5/27-08-2020καιΑ.Π.: Φ.253/111360/Α5/27-08-2020Αποφάσεις Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.Την Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./57/42677/06-05-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α ́ 280), όπως ισχύει.

4.Την Αρ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./110/15609/21-08-2020Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή είκοσι επτά (27) εισακτέων σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εκατό (100) εισακτέων σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»(ΦΕΚ Β ́ 3502)(ΑΔΑ:6ΗΖΚ46ΜΤΛ6-446).

5.Το Αριθ. Πρωτ.:2811.9/56092/2020/02-09-2020έγγραφο ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α ́ «Εγγραφή είκοσι (27) θέσεων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εκατό (100) Λιμενοφυλάκων και ανάλογων πιστώσεων στον ειδικό φορέα 1041-502-0000000«Αρχηγείο ΛιμενικούΣώματος–ΕλληνικήςΑκτοφυλακής» του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους2020».

6.ΤοΑρ.Πρωτ.:2/33825/ΔΠΓΚ/07-09-2020έγγραφο Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους /ΓΔΔΠΠ/Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης/Τμήμα ΣΤ ́«Μεταφορά πιστώσεων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Κατατάσσουμε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.είκοσιεπτά (27) Δόκιμους Σημαιοφόρους Λ.Σ.προερχόμενους  από τουςΠίνακεςΕπιτυχόντων  στη  Σχολή  Δοκίμων  Σημαιοφόρων  Λιμενικού  Σώματος-Ελληνικής  Ακτοφυλακής  (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.),  ακαδημαϊκού  έτους  2020-2021,  του  Υπουργείου  Παιδείας  και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

01 ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ17.950ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

02 ΖΑΛΑΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17.850 ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

03 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 17.800ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

04 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17.775 ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

05 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΝΓΚΕΜΠΟΡΓΚ 17.750 ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

06 ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΗ 17.750ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

07 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΗ 17.725ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

08 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 17.725ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

09 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 17.650 ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

10 ΧΑΝΤΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17.650 ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

11 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17.600ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΡΑ 2020(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

12 ΦΟΛΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ17.550ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

13 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ17.525 ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΝΑ17.500ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

15 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ17.500ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

16 ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ17.475ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

17 ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑ 17.475ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

18 ΚΑΡΤΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 17.450ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

19 ΜΗΛΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17.425ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

20 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ 17.425ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

21 ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 17.400ΓΕΛ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α&Β(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

22 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΑΡΙΑ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΝΗ 17.400ΓΕΛ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α&Β(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

23 ΖΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ18.246 ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

24 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17.861ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020(ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

25 ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ18.45510% ΓΕΛΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 2019

26 ΒΕΝΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17.94410% ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 2019

27ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 17.00710% ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2018

Ημερομηνία κατάταξης των ανωτέρω στη ΣχολήΔοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και παρουσίασής τους για

εισαγωγή και έναρξη εκπαίδευσης ορίζεται,η 7ηΣεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα