Ανακοίνωση για τα Σωματεία Ιδιοκτητών Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.9.20

Ανακοίνωση για τα Σωματεία Ιδιοκτητών Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης


 Κατόπιν δημοσίευσης του π.δ. 71/2020 (Α’166) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» και προκειμένου επιλεχθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο ιδιοκτητών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, με κριτήριο τον αριθμό των μελών του, το οποίο θα αποτελέσει την «Ένωση», όπως αυτή περιγράφεται στο προαναφερθέν π.δ., αναλαμβάνοντας και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό,


Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
τα σωματεία ιδιοκτητών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά τις διατάξεις του ν. 1712/1987 (Α΄115), όπως αποστείλουν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (dla@hcg.gr), έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 τα ακόλουθα:

α) ευκρινή φωτοαντίγραφα του καταστατικού τους, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του,

β) ευκρινή φωτοαντίγραφα του βιβλίου μητρώου μελών που τηρούν, καθώς και

γ) κατάσταση με τις άδειες/βεβαιώσεις των μελών τους, όπου θα αναγράφεται το όνομα του κατόχου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ο αριθμός πρωτοκόλλου και η Λιμενική Αρχή έκδοσης.

 Ανακοίνωση